Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö


 Raportoi virhe tai puute

Kaavatietomalli

Kaavatietomallin tarkoituksena on määritellä kansallisesti yhteiset

Eri kaavoituksen tasoilla luotavaa maankäytön ja rakentamisen ohjaustietoa tarvitaan sekä monissa muissa rakennetun ympäristön suunnittelun ja toteutuksen piiriin kuuluvissa prosesseissa että muissa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän prosesseissa. Kaavatiedon sisältö on perinteisesti kuvattu sen graafisen esitystavan, kaavakartan ja sen sisältämien vakioitujen merkintätapojen, avulla. Tietomalli, joka perustuisi vain kaavakartan ja sen merkintöjen kuvaamiseen koneluettavasti, ei täyttäisi niitä tiedon monipuoliseen analysointiin ja muihin tietoaineistoihin yhdistämiseen liittyviä vaatimuksia, joita kaavatietoon tulevaisuudessa kohdistuu.

Kaavatietomallissa on pyritty irti ajatuksesta että olisi olemassa yksi oikea kaavatiedon esittämistapa tai visualisointi, ja sen sijaan pyritty kuvaamaan kaavat kaavamääräyksistä koostuvina tietosisältöinä, jotka voidaan kohdistaa paikkatietona tarpeellisella tarkkuudella kaavan alueella. Yhteisiä esitystapamäärittelyjä kaavatiedolle tarvitaan edelleen, mutta kaavan normatiivinen sisältö ei muodostu tietystä visualisoinnista, vaan kaavatiedon loogisen tietomallin mukaisesta rakenteisesta tietosisällöstä. Kaavatiedon saattaminen kattavasti yhtenäiseen, koneluettavaan tietoaineistomuotoon mahdollistaa tämän kansallisesti merkittävän kaavatietovarannon tulevan hyödyntämisen monipuolisesti ja tehokkaasti.

Kaavatietomallin ensisijainen sovelluskohde on ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa valmisteltava Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ), johon tulevaisuudessa kootaan kuntien kaavoitusprosesseissa luotava tietomallimuotoinen kaavatieto. Kaavatietomallin mahdollisina sovelluskohteina ovat kuitenkin lisäksi kaikki tietojärjestelmät, joissa luodaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään kaavatietoa. Kaavatietomalli on suunniteltu siten, että sen sisältämiin rakenteisiin osiin voidaan yksilöivien tunnusten avulla helposti viitata sen ulkopuolisista tietomalleista ja -järjestelmistä. Näin kaavan ydinsisältöä voidaan tarpeen mukaan rikastaa tietojärjestelmäkohteisilla laajennoksilla monimutkaistamatta tietomallin perusrakennetta.

Kaavatietomallia on kehitetty seuraavissa ympäristöministeriön vetämissä hankkeissa: